VN4  ทัวร์เวียดนามเหนือเครื่องบิน 3วัน 2คืน 11,500 บาท เริ่มกทม เวียดนามแอร์ไลน์ บริษัททัวร์เวียดนามเหนือ แลนด์เวียดนามเหนือ
วันแรก กรุงเทพ –ฮานอย –ฮาลอง –ตลาดฮาลอง
09.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
11.55 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน นอยไบโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวที่ VN 610
13.45 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอยนำท่านเดินทางสู่ ฮาลอง เมืองฮาลองเป็นเมืองท่องเที่ยวทางชายฝั่งตอนเหนือของเวียดนามนอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้ว เมืองนี้ยังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆเช่น การค้า เมืองท่า การผลิตถ่านหิน ผลิตภัณฑ์ทางทะเลและการผลิตวัสดุก่อสร้าง ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)หลังจากนั้นเช็คอินเข้าที่พักและช็อปปิ้งที่ตลาดเมืองฮาลอง

วันที่สอง ฮานอย – ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์-ทะเลสาบคืนดาบ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่2)หลังจากนั้นนำคณะทุกท่านเดินทางหลังจากนั้นออกเดินทางไปยังอ่าวฮาลองเบย์ ถึงอ่าวฮาลองเบย์ล่องเรืออ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับการประกาศเป็น มรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ นำท่านชมถ้ำนางฟ้าได้รับการเปิดตัวจากนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเยือนนี้เป็นกลุ่มแรกในช่วงศตวรรษที่ 19 และได้เรียกถ้ำนี้ว่า ถ้ำสวรรค์ หรือ ถ้ำนางฟ้าเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)
บ่าย นำคณะทัวร์ทุกท่านเข้าสู่กรุงฮานอย ซึ่งเป็นเมืองหลวงประเทศเวียดนาม ชมเมืองฮานอยที่มีอายุยาวนานกว่าพันปี ชมสถาปัตกรรมแบบฝรั่งเศสถึงกรุงฮานอย นำทุกท่านเที่ยวชมทะเลสาบทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม หรือทะเลสาบคืนดาบ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่และสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงฮานอย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4) จากนั้นชมการแสดงระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำเป็นศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและซึ่งจะมีที่เดียวในโลกเท่านั้น และส่วนใหญ่มักจะแสดงเป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันของชาวเวียดนาม และแสดงตำนานสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงฮานอย หลังจากนั้นพาคณะทัวร์ทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ฮานอย –กทม.
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่5)
09.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางเดินทางโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN611
10.50 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ
อัตรานี้รวม
- ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 2 คืน
- ค่ารถที่ใช้ท่องเที่ยวในเวียดนาม
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวในเวียดนาม
- ค่าอาหาร 5 มื้อ
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสารการบินเวียดนามแอร์ไลน์
- ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
- ค่าล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าชาวต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์


โทร สำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523,086-3458363 , 089-5232908 , 089-5233165 ,
083-3086327 , 086-3089035
แฟกซ์ 02-8139227 เบอร์โทร 24 ชั่วโมง 089-0404783

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารไทยพาณิชย์ นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เลขที่บัญชี 403-883534-2
-ธนาคารกรุงศรี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ สาขา นครชัยศรี เลขที่บัญชี 287-1-19671-8
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ sm789@hotmail.com
หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 สำนักงานสไมล์ไทยทัวร์
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ็กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.
ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
****ทางบริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

 

แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาพัทยา

แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาสามพราน