VN3  โปรแกรมทัวร์เวียดนามเครื่องบิน  5วัน 4คืน 12,500 บาท เริ่มกทม แอร์เอเชีย  ทัวร์เวียดนามกลางควบเวียดนามใต้  แลนด์เวียดนาม

วันแรก : กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ - ดานัง
11.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง พบกับเจ้าหน้าที่สายการบินแอร์ เอเชีย
15.55 น. เหิรฟ้าสุ่เวียดนามใต้ โดยเที่ยวบิน FD 3724
17.25 น. ถึงสนามบิน ตัน เซิน นึก Tan Son Nhat
18.30 น. คณะเช็คอินอีกครั้ง เพื่อบินสู่เวียดนามกลาง เสร็จพิธีการจากนั้นรับประทานอาหารค่ำแบบ ง่ายๆ ที่สนามบิน จากนั้น นำส่งทุกท่าน เตรียมตัวขึ้นเครื่องบิน
20.05 น. เหิรฟ้าโดยสายการบิน เวียดนามแอร์ไลน์ โดยเที่ยวบิน VN 326
21.15 น. ถึงสนามบินดานัง ทีมงานคอยให้การต้อนรับ นำคณะเช็คอินเข้าที่พัก เมืองดานัง

วันที่สอง : ชมพิพิธภัณฑ์ จาม – หมู่บ้านหินอ่อน - เมือง ฮอยอัน มรดกโลก<br> 07.00 น. อรุณสวัสดิ์พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(1)
08.00 น. เที่ยวชมวิวเมืองดานัง นำคณะเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์จาม เป็นแหล่งรวบศิลปของยุค 4 สมัยคือ หมี่เซิน ตราเกียว ด่งเดือก ทาพเมิม ซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองในเวียดนาม
10.30 น. เยี่ยมชมหมู่บ้านสลักหินอ่อนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนามหรือที่รู้จักในชื่อหมู่บ้านนองเหนือก เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนที่มีคุณภาพจากประเทศเวียดนาม
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน(2) จากนั้นนำคณะเที่ยวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฮอยอัน ชมวัดฟุกเกี๋ยน ชมบ้านโบราณเลขที่ 101 โบราณหลังคาทรงกระดองปูศิลปผสมผสาน งดงามจริงๆ จากนั้นนำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่เก่าแก่กว่า 400 ปี ชมบรรยากาศของเมืองฮอยอันแบบเต็มอิ่ม ถ่ายรูป เดินชมมรดกโลกริมแม่น้ำทูโบนนามฮอยอันกันแบบสบายๆ
17.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(3) ที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าพักโรงแรม ระดับ 3 ดาว และเดินเล่นตามอัธยาศัย

วันที่สาม : เมืองดานัง - สุสานไคดินทร์- พระราชวังไดนอย -ตลาด ดองบา
07.00 น. รับประทานอาหารที่โรงแรมกับบรรยากาศยามเช้า(4)
08.00 น. นำทุกท่าน สู่นครดานัง
11.00 น. เข้าชม สุสานไคดินห์สุดยิ่งใหญ่ใช้เวลาการก่อสร้างกว่า สิบปีมภายในบริเวณมีหินแกะสลักและภาพวาดอันสวยงาม เป็นศิลปแบบโรโกโก ( ROCOCO) งดงามที่สุดในเวียดนาม
12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง(5)
14.00 น. เข้าชม พระราชวังไดโนยพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลอง เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัติย์ราชวงศ์เหวียน 13 พระองค์ พระราชวังคงความเก่าแก่งดงาม ลักษณะการสร้าง ยึดหลักความเชื่อของจีน โดยเวียดนามได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปและวัฒนธรรมส่วนหนึ่งจากจีน
16.30 น. จากนั้นช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ตลาดดองบาของนครเว้ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกันอย่างจุใจ
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (6)ที่ภัตตาคาร หลังจากนั้นเที่ยวตามอัธยาศัย ชมนครเว้ ยามค่ำคืน เช็คอินเข้าที่พัก

วันที่สี่ : ล่องแม่น้ำหอม - วัดตือเหียว – โรงงานทำหมวก - ธูป – โฮจิมินห์
07.00 น. อรุณสวัสดิ์พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(7)
08.00 น. จากนั้นนำคณะล่องเรือมังกร แม่น้ำหอมหรือชาวเวียดนามเรียกซงเฮืองชมการแสดงและการบรรเลงเพลง และโชว์วัฒนธรรมพื้นเมืองพักผ่อนตามอัธยาศัย
09.00 น. ชม วัด ตือเหียว, โรงงานทำธูป, โรงงานทำหมวก
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ทีภัตตาคาร(8)
13.30 น. คณะเช็คอินตรวจสอบเอกสาร
16.55 น. เหิรฟ้าโดยสายการบิน เวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินVN 253
18.15 น. ถึงสนามบิน โฮจิมินห์
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ(9)
20.30 น. เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า : อุโมงค์ ใต้ดินกู๋จี – โบสถ์นอตเตอดาม- ไปรษณีย์เก่าแก่-ทำเนียบประธานาธิบดี - ช๊อปปิ้ง ตลาดเบนถัน – สนามบิน
07.00 น. อรุณสวัสดิ์พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(10)
08.00 น. เดินทางออกจากโฮจิมินห์ สู่หน้าสู่ อุโมงค์ กู๋จี อุโมงค์ใต้ดิน ที่ลึกลับ อุโมงค์ที่ใช้ในการสู้รบกับอเมริกา มีทางขึ้นลงนับไม่ถ้วนและยากแก่การค้นหาทางเข้าออก เป็นอย่างยิ่ง ที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้อุโมงค์ที่เป็นทั้งหลุมหลบภัยและพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ของทหารเวียดนาม หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่โฮจิมินห์ 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (11) แล้วพาเยี่ยม โบสถ์ นอตเตอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสหรือโบสถ์เจ้าแม่ และ ชม อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ หลังจากนั้นช๊อปปิ้ง ตลาดใหญ่ที่สุดของ ไซ่ง่อนที่ ตลาด เบนถัน
15.00 น. เช็คอินสัมภาระ ตรวจเอกสารพิธีการขาออก
17.50 น. เหิรฟ้ากับสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน FD 3725 บินออกจาก
19.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัดดิภาพ
อัตราค่าบริการ
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่ารถเดินทางเที่ยวในเวียดนาม
- ด่านตม.ไทย-ลาว
- ที่พัก 4 คืน
-อาหาร 11 มื้อ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเอกสารผ่านแดน
- ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
- ค่ามัคคุเทศก์


วิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 ,02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

คำแนะนำในการจองทัวร์
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

 

 

แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาพัทยา

 
แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาสามพราน