VN14A  ทัวร์ฮานอยเครื่องบิน 4วัน 3คืน 4,500 บาท แบบรอรับสนามบิน กาตาแอร์เวย์  โปรแกรมเที่ยวเวียดนามเหนือ บริษัททัวรืเวียดนามเหนือราคาถูก
วันแรก ฮานอย - ฮาลอง
15.10 น. ทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ทุกท่านที่สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย จากสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ นำท่านเดินทางสู่ ฮาลอง เมืองฮาลองเป็นเมืองท่องเที่ยวทางชายฝั่งตอนเหนือของเวียดนามนอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้ว เมืองนี้ยังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆเช่น การค้า เมืองท่า การผลิตถ่านหิน ผลิตภัณฑ์ทางทะเลและการผลิตวัสดุก่อสร้าง
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)หลังจากนั้นเช็คอินเข้าที่พักและช็อปปิ้งที่ตลาดเมืองฮาลอง

วันที่สอง ฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า - นิงบิงห์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่2)หลังจากนั้นนำคณะทุกท่านเดินทางหลังจากนั้นออกเดินทางไปยังอ่าวฮาลองเบย์ ถึงอ่าวฮาลองเบย์ล่องเรืออ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับการประกาศเป็น มรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ นำท่านชมถ้ำนางฟ้าได้รับการเปิดตัวจากนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเยือนนี้เป็นกลุ่มแรกในช่วงศตวรรษที่ 19 และได้เรียกถ้ำนี้ว่า ถ้ำสวรรค์ หรือ ถ้ำนางฟ้าเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่3)
บ่าย นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดนิงบิงห์ตลอดสองข้างทางของถนนสายนี้จะแล่นผ่านภูมิทัศน์ที่แปลกตา ภูมิประเทศที่หลากหลายเช่นเทือกเขาหินปูน ที่ราบต่ำ นาข้าวขั้นบันไดอยู่ในพื้นที่ 1,383.7 กิโลเมตร ตลอดจนภาพวิถีชีวิติของชาวนาเวียดนาม ซึ่งกำลังสาละวนอยู่กับการประกอบกิจวัตรประจำวันอยู่กลางท้องทุ่งนา ค่ำ รับประทานเย็น (มื้อที่4)หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุก่ทานเช็คอินเข้าที่พัก

วันที่สามล่องเรือฮาลองบก-ถ้ำตามก๊ก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-พระราชวังเก่าฮวาลือ-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5)หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางสู่ถ้ำตามก๊กหรือถ้ำสามถ้ำ และลงเรือพายชมทัศนียภาพของแม่น้ำ Hong Long ซึ่งเปรียบเสทือนกุ้ยหลินเมืองจีน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่6)
บ่าย พาคณะทัวร์ทุกท่านแวะสัการะ วัด Bai Dinh ที่ประวัติอันยาวนานเก่าแก่ และมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำคณะทัวร์เข้าชม พระราชวังเก่าฮวาลือ อายุเก่าแก่หลายร้อยปี ซึ่งมีสุสานกษัติรย์ราชวงศ์เล ที่สวยงามให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเข้าสู่กรุงฮานอย ซึ่งเป็นเมืองหลวงประเทศเวียดนาม ชมเมืองฮานอยที่มีอายุยาวนานกว่าพันปี ชมสถาปัตกรรมแบบฝรั่งเศสถึงกรุงฮานอย นำทุกท่านเที่ยวชมทะเลสาบทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม หรือทะเลสาบคืนดาบ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่และสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงฮานอย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7) จากนั้นชมการแสดงระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำเป็นศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและซึ่งจะมีที่เดียวในโลกเท่านั้น และส่วนใหญ่มักจะแสดงเป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันของชาวเวียดนาม และแสดงตำนานสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงฮานอย หลังจากนั้นพาคณะทัวร์ทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ฮานอย – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์-วัดเจดีย์เสาร์เดียว-ตลาด Dong Xuan Market
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่8)เที่ยวชม สุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Mausoleum) เป็นอาคารสี่เหลี่ยม เรียบง่าย ตั้งอยู่บนฐานสูงหลายชั้น ภายในบรรจุศพอาบยาของโฮจิมินห์นำท่านเข้าชมมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามที่ Temple Of Literature ซึ่งมีประวัติยาวนานมากว่าพันปี ปัจจุบันเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ ทางการ ศึกษาของเวียดนาม และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของฮานอย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9)
บ่าย นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางต่อไปที่ วัดเจดีย์เสาร์เดียว ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับบ้านท่านโฮจิมินห์ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษ ที่10 ภายในศาลาประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิม ปางสิบกร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในฮานอยและช็อปปิ้งที่ตลาด Dong Xuan Market 17.20 น. ส่งคณะทัวณืทุกท่านเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ กับสไมล์ไทยทัวร์
อัตรานี้รวม
- ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน
- ค่ารถที่ใช้ท่องเที่ยวในเวียดนาม
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวในเวียดนาม
- ค่าอาหาร 9 มื้อ
- ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
- ค่าล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าชาวต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์


วิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 ,02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

คำแนะนำในการจองทัวร์
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาพัทยา

 
แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาสามพราน