VN13A ทัวร์เวียดนามเหนือเครื่องบิน 5วัน 4คืน 9,900 บาท แบบรอรับสนามบิน ทัวร์ฮานอย เที่ยวเวียดนามเหนือ นั่งรถไฟซาปา ทัวร์ซาปา แลนด์เวียดนามเหนือ
วันแรก สนามบินฮานอย-ทะเลสบาบคืนดาบ- ลาวไก-นอนบนรถไฟ
11.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
13:15 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน นอยไบโดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวที่ QR 614
15.10 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอยนำท่านเดินทางสู่ ฮานอย เมืองฮานอยเป็นเมืองท่องเที่ยวทางชายฝั่งตอนเหนือของเวียดนามนอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้ว เมืองนี้ยังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆเช่น การค้า เมืองท่า การผลิตถ่านหิน ผลิตภัณฑ์ทางทะเลและการผลิตวัสดุก่อสร้าง
16.00 น. นำทุกท่านเที่ยวชมทะเลสาบทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม หรือทะเลสาบคืนดาบ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่และสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงฮานอยและหลังจากนั้นจากน้ันใหท้่านอิสระช็อปปิ้ง ถนน 36 สายเก่าแหล่งขายของที่ระลึกและสินคาพื้นเมืองใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 1) จากนั้นคณะทัวร์ทุกท่านเตรียมเดินตัวเดินทางโดยรถไฟซึ่งคณะทัวร์ทุกท่านจะนอนบนรถไฟ 4 ท่าน/1 ห้อง สู่จังหวัดลาวไก

วันที่สอง เมืองซาปา -ภูเขาห่ามโหร่ง-น้ำตกสีน้ำเงิน –หมู่บ้านชาวเขา
เช้า เดินทางถึงสถานีรถไฟ ลาวไกจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านทำธุระส่วนตัวอาบน้ำชำระร่างกายขอทางโรงแรม พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่2)จากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางสู่เมืองซาปา ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางทิศเหนือของประเทศเวียดนามเป็นเมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี จากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชม ภูห่ามโหร่งพาท่านเข้าไปชมซาปาในมุมสูง จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และนำคณะทัวร์ชมน้ำตกสีน้ำเงินเป็นน้ำตกสวยงามที่อยู่ริมถนนมีความสูงประมาณ 100 เมตร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่3)
บ่าย พาคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชมหมู่บ้านชมวิถีความเป็นอยุ่ของชาวบ้านละเที่ยวชมตลาดซาปา
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4)หลังจากนั้นพาคณะทัวร์ทุกท่านเช็คอินเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต-ลาวไก-ตลาดก๊อกเหลียว
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5)หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่าน เดินทางไปยังหมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต ซึ่งอยู่ห่างจากซาปาไปประมาณ 3 กม.ให้คณะทัวร์ทุกท่านเดินเที่ยวชมวิถีชิวิตของชาวเขาโดยใกล้ชิด เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่6)
บ่าย เดินทางกลับลาวไกแวะเที่ยวชมตลาดก๊อกเหลียวดก๊อกเหลียว ชมและเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ ผลไม้ ผัก และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นไปชมชายแดนเวียดนาม-จีน(ด่านเห่อโข่ว-ลาวไก)
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกรุงกลับฮานอยโดยรถไฟ

วันที่สี่ ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์-ฮาลอง-ล่องเรืออาวฮาลองฮานอย
เช้ารับประทานอาหารเช้า(มื้อที่8)นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินไปจัตุรัสบาดิงห์และนำท่านเที่ยวสุสานโฮจิมินห์และเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติตั้งเด็กจนกระทั่งเสียชีวิตและนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปสู่ อ่าวฮาลองเบย์ ถึงอ่าวฮาลองเบย์ล่องเรืออ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับการประกาศเป็น มรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่9)
บ่าย นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางสูกรุงฮานอยเมื่อ
ค่ำ เดินทางถึงกรุงฮานอย รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 10 )หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วนำคณะทัวร์ทุกท่านชมการแสดงระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำเป็นศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและซึ่งจะมีที่เดียวในโลกเท่านั้น และส่วนใหญ่มักจะแสดงเป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันของชาวเวียดนาม และแสดงตำนานสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงฮานอย หลังจากนั้นพาคณะทัวร์ทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-วิหารวรรณกรรม-ทะเลสาบตะวันตก
เช้า รับประทานอาหารเช้า
(มื้อที่11)หลังจากนั้นนำคณะทุกท่านเดินทางไปทำเนียบประธานาธิบดีหลังจากนั้นเดินทางไปวัดเจดีย์เสาร์เดียว ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับบ้านท่านโฮจิมินห์ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษ ที่10 ภายในศาลาประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิม ปางสิบกร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในฮานอย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่12)
บ่าย นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปวิหารวรณกรรมหรือภาษาเวียดนามเรียกว่าวันเหมียว เป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนามเดินทางต่อเพื่อมาเที่ยวชมทะเลสายตะวันตก ซึ่งวางตัวอยู่ทางฝั่งเหนือและตะวันตกของใจกลางฮานอย โดยรอบเป็นย่านเมืองใหม่ที่ได้ชื่อว่า เบฟเวอรี่ฮิลล์ของฮานอย กระนั้นโยรอบทะเลสาย ก็ยังเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์ทาง พระพุทธศาสนาหลายหลัง โดยเฉพาะเจดีย์ตรังก๊อก ที่เก่าแก่ที่สุดในเวียดนาม สร้างขึ้นในศตวรรษ ที่ 6

15:20 น. คณะทัวร์ ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบิน นอยไบ
17:20 น. ออกเดินทางกลับสู่ กทม. โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่QR 615 19.10 น. ถึง กทม. โดยสวัสดิ์ภาพกับความประทับใจจาก สไมล์ไทยทัวร์

อัตรานี้รวม
- ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 4 คืน (พักบนรถไฟ 2 คืน 4ท่าน/1ห้อง)
- ค่ารถไฟเดินทางไปกลับฮานอย-ซาปา
- ค่ารถที่ใช้ท่องเที่ยวในเวียดนาม
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวในเวียดนาม
- ค่าอาหาร 12 มื้อ
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสารการบินกาตาร์แอร์เวย์
- ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
- ค่าล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าชาวต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์


วิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 ,02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

คำแนะนำในการจองทัวร์
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

 

แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาพัทยา

 
แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาสามพราน